يادداشت هاي گاه و بيگاه

فال نيك

Posted in خودماني by نيلگون on June 20, 2009
فال نیک

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می زند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگهای سبزِِِ سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند
حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟

زنده ياد قيصر امين پور

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. مجله خبری Gajamoo said, on June 22, 2009 at 12:52 am

    پر می زند دلم به هوای غزل، ولی

    گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

    دست مریزاد نیلگون.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: